PageId: 12508

SVG: 6754

PNG: 10180

Grote verzekeraars doen erg weinig tegen ernstige mensenrechtenschendingen

De negen grootste verzekeraars in Nederland beleggen samen ruim 4 miljard euro in elf multinationals die direct betrokken zijn bij ernstige en langdurige mensenrechtenschendingen. Ook als ze al jaren op de hoogtezijn van onder meer vervuiling, landroof, geweld en zelfs moord, ondernemen de meeste verzekeraars geen of onvoldoende actie tegen de bedrijven. Daarmee geven zij onvoldoende gehoor aan de VN-richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten (‘UN Guiding Principles’), die deze maand tien jaar bestaan. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer.

Om welke bedrijven en schendingen gaat het?
We selecteerden elf zaken waarin grote olie-, gas- en mijnbouwbedrijven als Shell, Total en Glencore langdurig betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen, zoals landroof, vervuiling van rivieren (drinkwater) of moord. Veel van deze misstanden vinden plaats in conflictgebieden als Myanmar, Zuid-Soedan of Nigeria. Alle negen verzekeraars beleggen in meerdere van deze bedrijven. 

Waarom moeten de verzekeraars daar wat aan doen?
Alle negen verzekeraars samen beleggen ruim 4 miljard euro in de elf multinationals die direct betrokken zijn bij ernstige en langdurige mensenrechtenschendingen. Als beleggers mag van de verzekeraars worden verwacht dat zij een kritische dialoog voeren met deze bedrijven over de mensenrechtenschendingen en hun invloed gebruiken om verbeteringen te realiseren.

Welke verzekeraars doen het niet goed?
Achmea, Aegon, Allianz, ASR, Menzis, NN Group en VGZ konden niet aantonen dat ze voldoende actie ondernemen tegen de mensenrechten schendingen.

 • Allianz wilde als enige niet meewerken aan het onderzoek. Terwijl ze maar liefst 2,7 miljard euro investeert in tien Allianz gaf geen inzicht in de wijze waarop het bedrijf op de schendingen reageert, en krijgt daarom de laagste score (1). Transparantie is een belangrijk onderdeel van de internationale richtlijnen voor bedrijven.
 • ASR (score 3) en VGZ (score 2) halen hele dikke onvoldoendes.
 • Aegon en Menzis komen niet verder dan een 4.
 • NN Group en Achmea blijven steken op een 5.

Welke verzekeraars doen het wel goed?
Athora NL (voorheen Vivat) doet het goed en scoort een 8. CZ scoort ruim voldoende met een 7.
Beide verzekeraars konden aantonen dat ze voldoende actie ondernemen tegen de schendingen, zoals vereist volgens de richtlijnen.

Lees het rapport of de samenvatting 

Grote verzekeraars pakken misstanden bij winning kobalt niet aan (2020)


De negen grootste verzekeringsgroepen in Nederland (Achmea, Aegon, Allianz, ASR, CZ, Menzis, NN Group, VGZ en Vivat) zetten zich onvoldoende in om ernstige mensenrechtenschendingen in de kobaltsector te voorkomen of aan te pakken. Volgens gezaghebbende VN-richtlijnen moeten de verzekeraars de problemen rond kobaltwinning aankaarten bij de bedrijven die gebruikmaken van kobalt als zij in die bedrijven beleggen. Maar in de praktijk doen de verzekeraars dit niet of nauwelijks. Dit blijkt uit een nieuw praktijkonderzoek ‘Time to start caring about cobalt’ van de Eerlijke Verzekeringswijzer.

Gezamenlijk beleggen de negen verzekeringsbedrijven ten minste 12,8 miljard euro in 23 van de grootste fabrikanten van producten die kobalt bevatten, waaronder bedrijven als Apple, BMW, Daimler, Microsoft en Volkswagen. Allianz, de Duitse verzekeringsgroep met een dochter in Nederland, is met 9,4 miljard euro veruit de grootste investeerder, gevolgd door NN Group (1,3 miljard euro) en Aegon (0,9 miljard euro).

Misstanden bij winning kobalt
Kobalt is een belangrijke grondstof voor batterijen voor elektrische auto’s, computers en smartphones. Door de energietransitie is er steeds meer vraag naar kobalt. De winning ervan gaat echter vaak gepaard met grootschalige en systematische mensenrechtenschendingen. Denk aan zeer onveilige werkomstandigheden, kinderarbeid en gedwongen huisuitzettingen bij de mijnen. In 2016 en 2017 publiceerde Amnesty rapporten over mensenrechtenschendingen rondom de kobaltwinning in de Democratische Republiek Congo.

Verzekeraars nalatig
‘De meeste verzekeraars kennen de issues die spelen rond de kobaltwinning. Van hen mag verwacht worden dat ze eisen stellen aan de manier waarop kobalt wordt gewonnen als ze beleggen in bedrijven die dit metaal gebruiken. Maar zij gaan hierover slechts met een fractie van die bedrijven het gesprek aan,’ stelt Titus Bolten van Amnesty International namens de Eerlijke Verzekeringswijzer. ‘Investeerders kunnen een sleutelrol spelen bij het tot stand brengen van betere kobaltpraktijken. De verzekeraars zeggen de internationale richtlijnen voor bedrijven te willen volgen, maar dan moeten ze echt veel meer doen dan wat ze nu laten zien.’

VN-richtlijnen voor bedrijven
In het onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer is ook gekeken in hoeverre de verzekeraars voldoen aan andere aspecten uit de VN-richtlijnen voor bedrijven (2011). Naast dat de verzekeraars het gesprek met bedrijven waarin zij investeren moeten aangaan, moeten zij ook over hun inzet en over de effecten daarvan publiekelijk communiceren. ‘Dit is voor de verzekeraars echt nog een ver-van-m’n-bedshow’, stelt Bolten. ‘Alleen Achmea en CZ communiceren publiekelijk iets over hun inzet op de kobaltproblematiek, maar dat stelt nog niet heel veel voor. Tijdens ons onderzoek gaven CZ, Achmea, Menzis, Vivat, NN Group en ASR wel meer inzicht in hun inzet op de kobaltproblematiek. Allianz, VGZ en Aegon deden ook dat niet.’
CZ, Achmea, Menzis, NN Group en ASR onderschreven een oproep vanuit de internationale investeringsgemeenschap (‘PRI’) om de grootste risico’s in de kobaltsector aan te pakken. Vivat zegde toe om deze oproep binnen een jaar te zullen ondertekenen. Aegon, VGZ en Allianz deden noch het een, noch het ander.

Alle verzekeraars scoren een onvoldoende
Geen enkele verzekeraar scoorde in het onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer een voldoende, d.w.z. minimaal een 6 op een totaal van 10 punten. CZ is met 4,98 punten de best presterende verzekeraar, gevolgd door Achmea (4,68), Menzis (4,60), Vivat (4,12), NN Group (3,72) en ASR (3,34). Allianz (1,50) en VGZ (0,1) scoorden nauwelijks punten en Aegon behaalde zelfs helemaal geen punten (0,0).

Lees het rapport ‘Time to start caring about cobalt’.

Praktijkonderzoek delfstofwinnende bedrijven en mensenrechten (2018)

In 2018 verscheen het praktijkonderzoek naar de investeringen van de zeven grootste verzekeraars in Nederland in tien delfstofwinnende bedrijven die langdurig betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen. De onderzochte verzekeraars investeren samen bijna 4 miljard euro in de tien bedrijven. Doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de wijze waarop de verzekeraars de schendingen beoordelen, of en zo ja welke actie zij daarop ondernemen en hoe transparant zij hierover zijn.

Achtergrond
Financiële instellingen in Nederland investeren en beleggen miljarden in mijnbouwbedrijven en olie- en gasproducenten die structureel betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen. Als de financiële instellingen een dialoog voeren met deze bedrijven, ligt er vaak veel te weinig nadruk op het voorkomen en beëindigen van mensenrechtenschendingen. Datzelfde geldt voor het bereiken van herstel en genoegdoening voor slachtoffers van schendingen.

Welke verzekeraars komen in actie tegen mensenrechtenschendingen?

 • Allianz (score: 1) screent de bedrijven waarin ze belegt niet specifiek op mensenrechtencriteria, zodat bedrijven die mensenrechten schenden bij Allianz buiten beeld kunnen blijven. Verder is Allianz niet transparant over de vraag of en zo ja hoe het concern deze bedrijven op de schendingen aanspreekt.
 • Bij APG (score: 2) en Aegon (score: 3) wordt in enkele gevallen een schending wel onderzocht, maar in te weinig gevallen konden APG en Aegon aantonen dat ook daadwerkelijk actie wordt ondernomen.
 • NN Group (score: 6) belegt in acht van de tien onderzochte bedrijven en toonde aan dat zij met twee daarvan, en tevens met zes andere bedrijven in vergelijkbare omstandigheden, kritische gesprekken voert.
 • Bij Achmea (score: 10), Vivat (score: 9) en ASR (score: 8) is het proces van beoordeling van de schendingen, de te ondernemen actie en de transparantie daarover, goed op orde.

Lees het persbericht en het onderzoeksrapport in het Engels of de Nederlandstalige samenvatting

Praktijkonderzoek delfstofwinnende bedrijven en mensenrechten (2013)

In 2013 verscheen het praktijkonderzoek naar investeringen en beleggingen van banken- en verzekeringsgroepen in tien mijnbouw-, olie- en gasbedrijven die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen.

Achtergrond
Nederlandse banken en verzekeraars investeren en beleggen miljarden in mijnbouwbedrijven en olie- en gasproducenten die structureel betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen. Als banken en verzekeraars een dialoog voeren met deze bedrijven, ligt er meestal veel te weinig nadruk op het voorkomen en beëindigen van mensenrechtenschendingen. Hetzelfde geldt voor het onderwerp herstel en genoegdoening voor slachtoffers van schendingen.

Welke verzekeraars beleggen in bedrijven die mensenrechten schenden?
Bij het beoordelen van de beleggingspraktijk hebben we onderscheid gemaakt tussen vermogensbeheer voor derden, en verzekeringsbeleggingen.

 • Voor zowel verzekeringsbeleggingen als vermogensbeheer scoort SNS Reaal het beste (10). Zij belegt niet in bedrijven die mensenrechten schenden.
 • Achmea, Aegon en ASR scoren prima als het gaat om verzekeringsbeleggingen. Met betrekking tot vermogensbeheer scoren Achmea, Aegon en APG (ruim) voldoende (7).
 • De verzekeraars Allianz, Delta Lloyd, Generali en Legal & General wilden niet meewerken aan het praktijkonderzoek. Zij scoren daarom het laagst (1).

undefined

 Lees het persbericht en het onderzoeksrapport.

Hoe scoren verzekeraars op beleid?

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×