PageId: 24012

SVG: 21715

PNG: 21715

Nieuw beleggingsbeleid PFZW: paar goede stappen, verder teveel op hoofdlijnen

maandag 30 november 2020

Het pensioenfonds voor de zorgsector (PFZW) heeft nieuw beleggingsbeleid. Al op een van de eerste pagina’s daarvan stelt het fonds: ‘De manier waarop in de afgelopen decennia met de wereld is omgesprongen is niet langer houdbaar.’ Dat belooft wat. Hoe gaat PFZW de komende jaren beleggen?

Geen dierenwelzijn
Een van de eerste dingen die de Eerlijke Pensioenwijzer doet als we nieuw beleid van een pensioenfonds onder ogen krijgen, is zoeken naar het woord ‘dier’. Vrijwel geen enkel pensioenfonds heeft namelijk goed beleid op dierenwelzijn. Heeft PFZW dit keer wel een stap gezet? Helaas niet. En dat terwijl ‘mens en gezondheid’ wél een van de nieuwe focusgebieden van PFZW is. Je zou toch zeggen dat als de COVID-19 pandemie ons één ding heeft geleerd, het is dat de omgang met dieren nogal samenhangt met onze gezondheid.

Impactbeleggen omhoog
PFZW wil meer inzetten op beleggingen die bijdragen aan een betere wereld: 20 procent. Dat is positief. Maar de energie die het fonds steekt in ‘goed doen’, mag niet ten koste gaan van het voorkómen van schade. Met andere woorden: zorg vooral dat het hele vermogen niet tot milieuschade en menselijk lijden leidt. Als dat is gelukt, is het goed om beleggingen te gaan zoeken die actief iets verbeteren.

‘Minimum duurzaamheidsnormen’: te algemeen
Over het voorkómen van schade gesproken: PFZW heeft ‘minimum duurzaamheidsnormen’ opgesteld waar de bedrijven waarin het fonds belegt aan moeten voldoen (gebaseerd op de OESO richtlijnen). PFWZ betrekt hierbij ook de ‘keten’, en dat is heel goed. Het fonds onderzoekt dus niet alleen of een autofabrikant verantwoord te werk gaat, maar ook of de koltan in de autobatterijen zonder dwangarbeid is geproduceerd. Onduidelijk is of PFZW ook de andere kant van de keten meeneemt: klanten. Dat is bijvoorbeeld bij wapenbedrijven erg belangrijk.

PFZW is helaas niet duidelijk over wat nu precies de minimum normen zijn. De tekst gaat hier over op erg grote lijnen, en verwijst dus naar de OESO-richtlijnen. Meer details hebben we echter niet kunnen vinden. We kunnen daardoor alleen heel algemeen zien waar PFZW naar kijkt. Zo worden ‘mensenrechten’ genoemd, maar of PFZW dan op zowel landrechten, recht op water, recht op herstel en alle andere rechten gaat letten, is niet duidelijk. Dat is wel een gemis, want zo blijft onduidelijk waar deelnemers PFZW op kunnen aanspreken.

Klimaat
En tenslotte: klimaat. PFZW geeft aan de afgelopen 5 jaar 51% minder CO2 uitstoot in de aandelenportefeuille te hebben bereikt. Dat betekent dat bedrijven waarin PFZW belegt, nu 51% minder uitstoten dan 5 jaar geleden. Dit komt dan doordat bedrijven waarin PFZW belegt minder zijn gaan uitstoten, of doordat PFZW in andere bedrijven belegt. Dat is een hele prestatie. Ter vergelijking: ABP bracht de CO2-uitstoot de afgelopen jaren met 25% terug. PFZW wil in 2050 klimaatneutraal beleggen. Dat is keurig in lijn met de doelstelling van de EU, maar het moet natuurlijk sneller. Met de cijfers die PFZW nu laat zien moet dat ook kunnen.

PFZW neemt afscheid van bedrijven die werken met kolen en teerzand, maar alleen als dat respectievelijk meer dan 30% en 10% van de omzet is. Dat moet echt strenger, PFZW loopt daarmee achter bij een aantal banken en andere investeerders. Kolen en teerzand zijn zeer beruchte veroorzakers van klimaatverandering, waar zo snel mogelijk een einde aan moet komen. Vorige week was in het nieuws dat PFZW ook uit de olie stapt, maar dat gold alleen voor beleggingen in zogeheten ‘commodities’. PFZW blijft nog wel in olie- en gasbedrijven investeren. De enorme verliezen die PFZW leed op de beleggingen in olie (de commodities) mogen een les voor het fonds zijn: beleggingen in oliebedrijven zijn niet goed voor de wereld. Ook niet voor het pensioen.

Met het nieuwe beleid van PFZW zet het fonds een aantal goede stappen. De doelstelling op beleggingen die bijdragen aan een betere wereld is positief. De al behaalde vermindering van CO2 uitstoot is echt een stap in de goede richting. Voor het klimaat zou PFZW harder moeten lopen: helemaal uit kolen, volledig uit teerzand en zo snel mogelijk volledig klimaatneutraal beleggen. Tenslotte: PFZW zou transparanter moeten zijn over wat precies de ‘minimum duurzaamheidsnormen’ zijn, want dat blijft nu te algemeen.

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×