PageId: 23014

SVG: 10180

PNG: 10180

Covid 19 - Toenemende wereldwijde ongelijkheid

woensdag 1 april 2020

Naar een verantwoordelijke rol van de financiële sector in wereldwijde crises

Nu velen van ons zich moeten aanpassen aan maatregelen die onze bewegings- en verenigingsvrijheid inperken, wordt het duidelijk dat de Covid 19-pandemie een grote invloed heeft op de manier waarop wij ons dagelijks leven leiden. De pandemie heeft geleid tot een enorm verlies aan mensenlevens en tot grote druk op de gezondheidszorg, maar ook tot economische onrust met banenverlies, bedrijven die moeten sluiten en kapitaalvlucht tot gevolg.

Deze gevolgen worden het sterkst gevoeld door zij die op of onder de armoedegrens leven, en door onder andere gezondheidswerkers, activisten, vluchtelingen, migrerende werknemers en mensen die werken in de informele economie. Dit benadrukt niet alleen het bestaan van grote ongelijkheden in onze samenlevingen, maar ook de aanzienlijke onderlinge verbondenheid van bedrijven en financiële systemen wereldwijd, beslissingen die aan de ene kant van de wereld in directiekamers worden genomen, leiden elders tot lijden. We moeten ook de druk erkennen die de grootschalige productie van grondstoffen en voedsel op ons milieu uitoefent, en het belang erkennen van de bescherming van biodiversiteit en het beperken van risico’s op pandemische zoönosen zoals Covid 19 door de industriële productie van dieren en de commerciële handel in wilde dieren aan banden te leggen.

Naarmate meer regeringen en bedrijven op deze pandemie reageren, heeft een combinatie van noodmaatregelen, politieke acties en flagrant opportunisme op sommige plaatsen geleid tot mensenrechtenschendingen, onderdrukking van burgerrechten en veronachtzaming van sociale en milieunormen. Er bestaat grote bezorgdheid dat deze pandemie wordt gebruik om economische, sociale en ecologische misstanden te rechtvaardigen.

Welke rol speelt de financiële sector?
Na de financiële crisis van 2007 waren het de gewone belastingbetalers die de redding van de financiële sector financierden en die de last van het trage economisch herstel droegen. Het werd duidelijk hoeveel schade kan worden aangericht door een wereldwijde financiële sector die uitsluitend gericht is op winst en die ongecontroleerd zijn gang kan gaan.

De Covid 19-pandemie veroorzaakt economische chaos, en veel van de pijn wordt gevoeld door mensen in middeninkomenslanden en ontwikkelingslanden die al een grote schuldenlast hebben. Deze landen hebben nu te maken met valutaspeculatie en -depreciatie, lagere grondstoffenprijzen, kelderende financiële markten en uitverkoop van obligaties als gevolg van de enorme financiële uitstroom van buitenlandse investeerders.

Delen van de financiële sector verergeren de aanhoudende economische crisis door speculatieve handel, weddenschappen op veranderingen op de aandelenmarkt die de marktvolatiliteit versterken en door kapitaalvlucht naar belastingparadijzen mogelijk te maken. Dit komt bovenop de druk die wordt veroorzaakt door de toegenomen werkloosheid en het verlies van levensonderhoud als gevolg van de pandemie.

Welke actie hebben we nodig?
Fair Finance Guide International dringt er bij overheden, regelgevers, financiële instellingen en bedrijven op aan om samen te werken voor een rechtvaardiger, gelijkwaardiger en veerkrachtiger wereld, vooral in een tijd waarin de Covid 19-pandemie wordt gebruikt om politiek en zakelijk opportunisme te rechtvaardigen ten koste van sociale en milieuverantwoordelijkheid.

  • Wij roepen op tot verantwoordelijke praktijken in de financiële sector in het licht van deze crisis, waaronder het vermijden van speculatieve valuta- en grondstoffenhandel.
  • Wij roepen op tot een gecoördineerde internationale regulering van de financiële sector, zodat de financiële instellingen en hun aandeelhouders niet op oneerlijke wijze kunnen profiteren van deze crisis.
  • Wij verwachten dat de financiële sector zijn verantwoordelijkheid neemt voor de sociale, gender- en milieueffecten van zijn gehele leningen- en investeringsportefeuille, dat financiële instellingen investeringen in vervuilende bedrijven en bedrijven die de mensenrechten schenden afbouwen, en dat financiële instellingen de financiering van schone energietechnologie, de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en de bescherming en regeneratie van de biodiversiteit en de natuurlijke omgeving opvoeren. Verder dienen financiële instellingen die in farmaceuten investeren hun invloed aan te wenden zodat deze levensreddende medicijnen en vaccins snel, betaalbaar en breed toegankelijk maken, ook voor arme landen.

Wat doet Fair Finance Guide International?
Als groeiend wereldwijd netwerk dat actief is in Azië, Europa en Latijns-Amerika, onderzoeken en beoordelen we voortdurend het investeringsbeleid en de investeringspraktijken van de financiële sector en voeren we campagne voor meer verantwoorde, transparante en duurzame praktijken bij financiële instellingen.

We publiceren rankings van het duurzame investeringsbeleid van financiële instellingen, onderzoeken gevallen van schadelijke investeringspraktijken, mobiliseren publieke campagnes en werken samen met spelers uit de financiële sector om te zorgen voor verantwoorde normen en praktijken die niet schadelijk zijn voor samenlevingen.

Wij geloven dat een crisis een kans op verandering kan bieden. De financiële sector kan opstaan en een verantwoordelijke rol spelen bij het post-pandemische economische herstel.

  • We zullen alle spelers in de financiële sector ter verantwoording roepen voor hun blijvende ecologische en sociale verantwoordelijkheden - vooral wanneer sommigen deze crisis zien als een kans om ze te laten varen.
  • We zullen de acties van banken, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen nauwlettend blijven volgen en het publiek bewust maken van de problematiek.
  • We zullen pleiten voor en adviseren over verantwoorde en duurzame manieren om vooruitgang te boeken.

Wat kan jij doen?

  • Blijf op de hoogte en volg ons op Twitter, Facebook en via de nieuwsbrief.
  • Vertel je bank/pensioenfonds/verzekeraar om verantwoord te investeren zodat deze crisis niet leidt tot meer armoede, grotere ongelijkheden en verdere milieuvervuiling.
  • Help anderen om hetzelfde te doen door onze boodschap te delen op de sociale media.

Meer informatie:

Fair Finance Guide International: https://fairfinanceguide.org/
In Nederland: Eerlijke Geldwijzer: https://eerlijkegeldwijzer.nl/

 

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×