Nieuw Onderzoek Transparantie Bankwijzer

donderdag 21 mei 2015

Belang transparantie beter onderkend door banken en politiek

Nederlandse banken zetten allengs stappen om op onderdelen meer openheid van zaken te geven. Zowel vanuit de politiek als vanuit de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wordt het belang van transparantie van de kant van de banken meer en meer onderkend. Niettemin blijven er grote verschillen bestaan tussen de banken onderling, over de mate waarin zij inzicht bieden in hun investeringskeuzes, hun uitsluitingsbeleid, de impact van hun MVO-beleid, hun stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin ze investeren en over hun lobbyactiviteiten. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van Fair Finance Guide International, waar de Eerlijke Bankwijzer deel van uitmaakt.

In vergelijking met eerdere onderzoeken van de Eerlijke Bankwijzer over de mate van transparantie bij bankgroepen, in 2011 en in 2013, blijkt dat de meeste banken sindsdien concrete stappen hebben gezet om tot grotere transparantie te komen. Zo publiceerden SNS Reaal en Triodos Bank de namen van de bedrijven waarmee zij een dialoog voeren over heikele sociale en milieu-gerelateerde kwesties, inclusief de resultaten hiervan. Aegon, ING en Triodos Bank publiceerden hun volledige stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen, terwijl Aegon, Delta Lloyd, SNS Reaal en Van Lanschot uitsluitingslijsten openbaar maakten. Rabobank informeerde in het afgelopen jaar uitgebreider dan voorheen over haar dialoog met bedrijven over MVO en rapporteerde over het percentage bedrijven dat (nog) niet voldoet aan haar duurzaamheidbeleid. ING publiceerde voor het eerst een geïntegreerd jaarverslag.

Er blijven voor de meeste banken grote uitdagingen bestaan op het gebied van transparantie. ASN Bank en Triodos Bank zijn nog steeds de enige banken die de namen publiceren van alle bedrijven waarin zij investeren. De meeste banken publiceren ook nog niet een goede uitsplitsing van investeringen naar sectoren en regio’s. Lang niet alle banken publiceren uitsluitingslijsten, volledige verslagen van hun stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen, of geven op adequate wijze inzicht in de kritische dialoog die zij met bedrijven onderhouden.

In vervolg op een leerbijeenkomst over transparantie, die in 2014 werd georganiseerd door de Eerlijke Bankwijzer en EY tezamen en die werd gefaciliteerd door het ministerie van Financiën, organiseerde de NVB op 22 april 2015 een dialoogbijeenkomst, ook over transparantie. Tijdens deze bijeenkomst werd vanuit de bankensector aangekondigd dat er in september 2015 een voorstel op tafel ligt waarin wordt aangegeven hoe banken tot een betere informatievoorziening kunnen komen over, onder meer, hun portfolio.

Bekijk hier het onderzoeksrapport
Het internationale persbericht is hier te lezen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De Eerlijke Bankwijzer streeft naar een constructieve dialoog met de banken over MVO. De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van Oxfam Novib, Amnesty International, FNV, Milieudefensie, Dierenbescherming en PAX. De onderzoeken voor de Eerlijke Bankwijzer worden verricht door Profundo.

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×