PageId: 5737

SVG: 6751

PNG: 10180

Oproep aan nieuwe regering: stimuleer verduurzaming van de financiële sector

vrijdag 7 september 2012

7 september 2012 - Na de verkiezingen op 12 september zullen politici weer overgaan tot de orde van de dag. Een van de belangrijkste prioriteiten van de nieuwe regering moet zijn om duurzaamheid hoger op de agenda te krijgen na twee jaren waarin het onderwerp onderbelicht is gebleven. De Eerlijke Bankwijzer streeft naar verduurzaming van de financiële sector. De initiatiefnemers richten zich hierbij onder meer op de volgende drie onderwerpen:

1) Integratie van duurzaamheid in toezicht op de financiële sector: Er bestaan diverse mogelijkheden om duurzaamheid te integreren in het toezicht op de financiële sector.  Er bestaan diverse mogelijkheden om duurzaamheid te integreren in het financieel toezicht. a) De huidige Wet op het Financieel Toezicht (Wft) en de Algemene Maatregelen van Bestuur (Besluiten) waarin bepaalde onderdelen van deze wet verder zijn uitgewerkt, bieden verschillende aanknopingspunten om de risicobeoordeling door Nederlandse financiële instellingen, en het toezicht daarop, inhoudelijk te versterken. b) Op basis van het integriteitsprincipe kan van bankgroepen en pensioenfondsen verlangd worden dat zij duurzaamheidscriteria op adequate wijze integreren in de beoordeling van investeringen en risico’s. c) Volgens het Besluit implementatie kapitaalakkoord Bazel 2 moeten banken een risicobeleid voeren dat gericht is op “het beheersen van relevante risico’s”. Samen met de banksector zelf kunnen toezichthouders onderzoeken hoe aan deze doelstellingen een meer inhoudelijke invulling gegeven kan worden. d) Ook het internationaal toezicht op de risico’s die financiële instellingen nemen moet verder versterkt worden. Op deze manier kan de impact van investeringen op mens en milieu in kaart gebracht worden. Momenteel gebeurt dat op geen enkele wijze. Ook het Sustainable Finance Lab concludeerde dat er onvoldoende aandacht is voor duurzaamheidsrisico's bij toezichthouders. Lees meer hierover in ons blog van 30 augustus

2) Grotere transparantie over investeringen banken en pensioenfondsen: Tot op heden is er onvoldoende transparantie voor wat betreft de investeringen van banken en pensioenfondsen. Transparantie is van belang om ervoor te zorgen dat financiële instellingen door middel van hun investeringen bijdragen aan een duurzame samenleving. De Eerlijke Bankwijzer concludeerde in haar Praktijkonderzoek Transparantie (september 2011) dat Nederlandse bankgroepen vrijwel geen inzicht geven aan hun klanten en toezichthouders welke investeringskeuzes ze maken. De enige uitzondering hierop betreft hun beleggingsfondsen. Ook de huidige Transparantiebenchmark schiet hier tekort. Bankklanten hebben geen zicht op waar hun bank in investeert. De meest recente VBDO Benchmark verantwoord beleggen onder pensioenfondsen laat zien dat slechts 8 van de 50 onderzochte pensioenfondsen een goed beeld gaven van hun investeringen. 

3) Matigen en verduurzamen bonusbeleid: Buitensporige bonussen gebaseerd op korte termijn doelstellingen en zonder oog voor duurzame doelstellingen als klanttevredenheid en de duurzaamheid van de investeringen geven een verkeerde prikkel en zullen de gewenste cultuurverandering in de financiële sector tegenhouden. Niet alleen alle bestuurders van banken, maar ook alle zakenbankiers en alle bestuurders van dochterondernemingen zouden enkel gematigde, duurzame bonussen moeten ontvangen, if any. VBDO onderzoek wijst uit dat het formuleren van deze bonussen mogelijk is: 

Wij roepen politieke partijen op om in het regeerakkoord duidelijke maatregelen te benoemen om duurzaamheid, matiging en transparantie binnen de financiële sector te bevorderen.

De Projectgroep Eerlijke Bankwijzer

De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van Oxfam Novib, FNV, Amnesty International, Milieudefensie, Dierenbescherming en IKV Pax Christi. De Eerlijke Bankwijzer streeft naar verduurzaming van bankgroepen met behulp van de consument.


1) In het FD van 30 augustus hebben de directeuren van Oxfam Novib en de VBDO (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling) voorstellen gedaan in deze richting. 
Voor meer informatie: eerlijkebankwijzer@oxfamnovib.nl

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×